Genetik Testler

Her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanmaktadır.

Her 71 kadından 1'i yumurtalık kanserine yakalanmaktadır.

Yumurtalık ve meme kanserinin görüldüğü ailelerin %80'inin hastalık sebebi BRCA1/2'ye bağlıdır.

Kadınlar arasında meme kanseri, kanserden kaynaklanan ölümlerin önde gelen ikinci sebebi arasındadır. Her sekiz kadından biri meme kanseri geliştirmektedir.

Pathway Genomics BRCATrue™ BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyonları inceleyen yeni bir kuşak sekans testidir. Gerek BRCA1 gerekse BRCA2 genlerinde mutasyonların olması bir hastanın meme, yumurtalık ve diğer tip kanserleri geliştirme riskini önemli ölçüde arttırmaktadır

HAKKINDA

BRCATrueTM nin Avantajları

 • Yorumlaması kolay olan ve klinik anlamda faydalı sonuçlar
 • 2 hafta gibi hızlı yanıt süresi
 • İleri düzeyde varyant sınıflandırma

SPESİFİKASYONLAR

BRCATrueTM ile ilgili Bilim ve Teknoloji


Genomik DNA (gDNA) hastanın tükürük numunesinden ekstre edilmekte-alınmakta olup standart metodolojilerin ve prosedürlerin kullanılması suretiyle nitelik ve nicelik açısından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Daha sonra gDNA hedeflenen gen lezyonlarını (eksonlar ve ekson yan bölgeleri) PCR’ ye dayalı bir reaksiyon içerisinde zenginleştirmek amacıyla işlenmektedir. Kitlesel olarak birbirine paralel bir sekans bu bölgelerdeki mutasyonları tespit etmek amacıyla zenginleştirilmiş olan hedef DNA’lar üzerinde uygulanmaktadır. İlave Sanger DNA sekanslama metodu (kapiler elektroforez) varyant saptaması açısından hedeflenen gen bölgelerinin yetersiz olduğu vakalarda uygulanmaktadır. Sanger DNA Sekanslama aynı zamanda mutasyonların tespit edildiği belirli bulguları tespit edebilmek amacıyla uygulanmaktadır. BRCA1 ve BRCA2 genleri içerisindeki geniş gen düzenlemeleri-yeniden ayarlamaları (geniş silmeler veya çoğaltmalar) kantitatif PCR’nin (qPCR) kullanılması suretiyle tespit edilmektedir. Karşılaştırmalı genomik hibridizasyon (aCGH) ile pozitif sonuçlar teyit edilmektedir.

Bildirilen Genler


BRCA1 ve BRCA2

Kabul Edilebilir Numune Tipleri


Tükürük : Numune kitler tescilli tükürük toplama kitini içermektedir. Her bir tüpü toplama cihazındaki işaretli olan noktaya kadar doldurunuz.

CPT Kodları


81211 : BRCA1, BRCA2 (göğüs kanseri 1 ve 2) (örneğin, kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri) gen analizi; tam sekans analizi ve ortak çoğaltma/silme varyantları

81213 : Bilinmeyen çoğaltma/silme varyantları

VARYANT SINIFLANDIRMASI

Sınıflandırma Sistemi

Pathway Genomics Amerikan Medikal Genetik (ACMG) prensiplerine dayalı olmak üzere 5 yönlü bir sistemi kullanarak varyantları sınıflandırmakta olup bu bağlamda muhtemelen iyi huylu olan ve iyi huylu olan varyantlar bildirilmemektedir.

 • 1

  Patojenik: bilinen klinik öneme sahip olan ve kanser riskini arttırdığı kanıtlanan mutasyonlar;

 • 2

  Muhtemelen patojenik: Kansere yönelik bir tanısal kanı uyandıran temel klinik verilerin söz konusu olduğu ancak kanser riski ve patojeniteye yönelik kesin bir tanı koyma açısından yetersiz olan genetik değişiklikler.

 • 3

  Variants of Uncertain Significance (VUS): Ya birbiriyle çelişen verilerin söz konusu olduğu yâda destekler nitelikteki verilerin olmadığı genetik değişiklikler olup böylece patojeniteye ilişkin bir tespit yapılamamaktadır.

 • 4

  Muhtemelen iyi huylu: İyi huylu olarak sınıflandırılması yönünde güçlü ancak sınırlı kanıtların söz konusu olduğu ve muhtemelen kanser riskini arttırmayan nitelikteki genetik değişiklikler.

 • 5

  İyi huylu: Herhangi bir klinik göstergesi olmayan ve iyi huylu olarak sınıflandırılabilecek ölçüde yeterli kanıtın olduğu genetik değişiklikler.

BRCA ve KANSER

Kalıtsal Meme ve Yumurtalık Kanseri

BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki DNA değişiklikleri (mutasyonlar) meme ve yumurtalık kanserine yönelik olarak insanın yaşamı boyunca önemli risklere yol açabilecektir. BRCA1 ve BRCA2’de oluşan mutasyonlar kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri sendromu veya diğer bir değişle HBOC olarak bilinen bir duruma yol açmakta olup bu da meme kanseri vakalarının yaklaşık olarak %5 ila %7’sine ve epitel yumurtalık kanseri vakalarının yaklaşık olarak %8 ila %13’üne tekabül etmektedir (Dipnot 4). Ancak BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları ailesel meme ve yumurtalık kanseri vakalarının yaklaşık olarak %80’ine karşılık gelmektedir.BRCA1


BRCA1 (meme kanseri1, erken başlangıç) geni tümör baskılayıcıları, DNA onarım proteinleri, hücre döngü regülatörleri, RNA polimerazı II holoenzimi, transkripsiyon faktörleri, korepresörler, kromatin yeniden modelleme enzimleri ve RNA işleme faktörleriyle etkileşime giren çok fonksiyonel bir proteini kodlamaktadır. Bu nedenle BRCA1 genomik istikrarın sürdürülmesinde hayati bir öneme sahip olup DNA onarımı, hücre döngüsü progresyonu ve transkripsiyonel düzenlemede dahil olmak üzere tümör biyolojisindeki birçok selüler proses açısından önem taşımaktadır. BRCA1’in bir suretinin kaybı veya aktif halde olmayışının genomdaki yapısal değişikliklerle ve mutasyonların birikimiyle sonuçlanacağı ve böylece kanser riskini arttıracağı düşünülmektedir.


BRCA2


BRCA2 (meme kanseri 2, erken başlangıç) DNA tahribatı cevabında ve DNA onarımı geçit yollarında önemli rolleri olan bir proteini kotlamaktadır. BRCA2 bir tümör baskılayıcı proteinidir (dipnot 3). BRCA2 proteininin temel fonksiyonu homolog kombinasyonu kolaylaştırmakta olup buda genomik entegritenin devam ettirilmesi açısından son derece önemli bir DNA onarım mekanizmasıdır. BRCA2’nin bir suretinin kaybı veya aktif halde olmayışının mutasyonların birikimi ve genomdaki yapısal değişikliklerle sonuçlanacağı ve böylece kanser riskini arttıracağı düşünülmektedir.

KLİNİK PRENSİPLER

BRCATrueTM Yüksek Risk Taşıyan Kişilere İlişkin Kriterler


Bu test erken bir dönemde meme veya yumurtalık kanseri geçiren bireyler veya ailesinde güçlü bir meme ve/veya yumurtalık kanseri geçmişi olan bireyler için son derece uygun bir testtir. Aşağıda belirtilen medikal veya aile geçmişine sahip olan bireyler BRCA1/2 mutasyonları açısından bu testi düşünmelidirler:

 • Meme kanserinin erken dönemde başlaması (50 yaş altında)
 • İki taraflı veya çoklu meme kanserleri
 • Hem meme hem de yumurtalık kanseri tanısı
 • Meme ve / veya yumurtalık kanseri aile öyküsü
 • Tek bir aile üyesinde iki ya da daha fazla BRCA1 veya BRCA2 ile ilgili kanserler
 • Aile içinde erkek meme kanseri
 • Eskenazi Yahudi etnik geçmiş

BRCA Testinin Klinik Olarak Faydası


 • Hastalığın engellenmesine yönelik stratejilere ilişkin verilecek olan kararların yönlendirilmesi (örneğin kemo-önleme, profilaktik cerrahi)
 • Göğüs kanserinin daha iyi bir şekilde denetim ve gözetim altında tutulması
 • Tedaviyle ilgili kararlar konusunda bilgilendirme
 • Yüksek risk altında olan aile bireylerinin belirlenmesi