Carpegen Periodiagnostics

Carpegen® Perio Diagnostics (Tanı Kiti)

Toplam bakteriyel yükün yanı sıra periodontit ve periimplantit organizmalarına ait altı
markerin kalitatif olarak belirlenmesine yönelik gerçek zaman esaslı PCR

Periodontolojide Mikrobiyal Tanı


Bakteri ve bunlara ait metabolik ürünler Periyodontal ve periimplant doku kaybına katkıda bulunmaktadır. Enfeksiyonun gelişebilmesi için Periyodontal veya periimplant ceplerinde bakterilerin mevcudiyeti gerekmektedir.

Subgingival plak 500’den fazla birbirinden farklı bakteriyel türden ibaret olan bir biyofilmdir. Periyodontal ceplerde bulunan bütün bakterilerin hepsi hastalığın seyri açısından eşit ölçüde önemli olarak kabul edilmemektedir. Bu itibarla Periyodontal hastalığın orijini ve seyrinin yanı sıra implantlara ilişkin (periimplantit) komplikasyonlar karakteristik mikrobiyota (Bağırsak florası) ile ilgilidir.

Klasik klinik bulgulara yönelik mevcut tanısal metotlar
(örneğin sondalama derinliği, ek kaybı, sondalama sonrası kanama)

 • Sınırlı prognoza olanak sağlanması
 • Sadece tersine çevrilemez doku zararının vukuu bulduğu risk alanlarının gösterilmesi
 • Uygun adjuvan (destekleyici) antibiyotik terapinin seçilip seçilmeyeceğine yönelik ihtiyaca olanak sağlanmaması

 • Mikrobiyal tanının avantajları

 • Son derece yüksek prognostik değer
 • Uygun bir tedavi stratejisinin planlanmasına katkıda bulunulması
 • Hedeflenen antibiyotik tedavisinin belirlenmesi
 • Periyodontal tedavinin başarısının gözlemlenmesine olanak sağlanması
 • Yüksek maliyetli müdahalelerde bile son derece yüksek düzeyde bir güvenlik sunulması

Mikrobiyal tespit metoduna ilişkin gereksinimler
Periyodontal tedaviye yönelik faydalı ve uygulanabilir nitelikteki bilgilerin elde edilmesi amacıyla kullanılacak olan metot aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Yeniden üretilebilir nitelikte olmalıdır
 • Yüksek bir düzeyde özgüllük ve hassasiyet gösterebilmelidir
 • Bakterilerin doğru miktarının belirlenebilmesine olanak sağlamalıdır
 • Standart numune alımına olanak sağlamalıdır

Tanı Kitinin Kullanım Alanları

Periyodontal tedavinin planlanması:

 • 4-5 mm’den büyük olan cep derinlikleri için
 • Pus içeren cepler için
 • Terapi seçeneğinde bir araç olarak (örneğin en çok hedeflenen uygun antibiyotik)
 • Temel organizmanın hassasiyet seviyesinin belirlenmesi amacıyla (Aggregatibacter actinomycetemcomitans) (terapötik sonuçlarla)
 • Periimplantit’de tedavinin planlanmasına ilişkin bir araç olarak

Tedavi başarısının gözlemlenmesi:

 • İlk tedaviden sonra
 • Takip aşamasında
 • Enfeksiyonun yeniden oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla

Aşağıdakilerden önce yapılan risk değerlendirmeleri:

 • Periyodontit hastaları için implantlar
 • Periyodontit hastalarına yönelik protetik terapi
 • Periyodontit hastalarına yönelik ortodontik tedavi

Numune Alımı ve Sevikyat

Carpegen® Perio Diagnostics numune kiti bir defada kullanılıp subgingival plak numunelerini alıp atılacak şekilde 5 adet steril kağıt ucu ve numune materyali içermektedir.

Gösterge niteliğinde olan türlerin belirlenmek zorunda olması nedeniyle numuneler en derin ceplerden alınmak zorundadır.

Carpegen® Perio Diagnostics tanı kitinin yüksek hassasiyeti nedeniyle numune alma işlemi esnasında çok hafif bir kanama oluşmakta veya PUS içeren ceplerde herhangi bir kontra endikasyon görülmemektedir. Ancak yoğun bir şekilde kanayan ceplerden numune alınmasından kaçınılmalıdır. Numuneler ilk tedaviden sonra alınmalıdır. Numune alım işleminden önce spesifik olmayan organizmaları azaltabilmek amacıyla subragingival alan temizlenmelidir.

5 adet kâğıt ucunu kullanmak suretiyle periyodontal veya periimplant ceplerinden subgingival plak numunelerini alın (örneğin bir cepten veya her kuadrandaki en derin cepten) ve bunları ürünle birlikte gönderilmiş olan numune flakonuna yerleştirin. Kâğıt uçlarının sayısına göre tek bir test lokasyonu için (tekli bölge numunesi) kesin analiz sonuçlarını alabilecek veya havuzlanmış olan numunelere yönelik çoklu lokasyonlar için kesin kombine analiz sonuçlarını alabileceksiniz. Subgingival plak numunelerini içeren kâğıt uçları Carpegen® Perio tarafından gönderilen numune flakonu içerisinde sevk edilmektedir.

Numuneler gönderildikten sonra Carpegen Perio Diagnostic’ten test sonuçlarını ve ayrıca sonuçlara dayalı olan hastanın kendi kişisel özelliklerine uygun terapi tavsiyelerini analiz laboratuvarından numunenin alınmasını müteakip sadece birkaç gün sonra alabileceksiniz.

Carpegen® Perio Diagnostics (Tanı Kiti) Ürün Performansı

Gerçek zaman esaslı innovatif PCR

Halihazırda en güncel ve güvenilir analiz metodu olan gerçek zaman esaslı PCR Periyodontal patojenik mikropların doğru ve spesifik bir şekilde belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

Yüksek düzeyde özgüllük

Bu ilave türe özgü bir sonda ile sağlanmaktadır. Böylece sahte pozitif sonuçlar hariç tutulmaktadır.

Yüksek düzeyde hassasiyet

Her bir patojen tipi için 100 bakteri hücresine karşılık gelen daha düşük saptama limiti diğer mevcut metotların oldukça altında olan bir limittir. Bu ise elde edilmesi son derece zor olan numuneler için bile güvenilir bir tespit sağlamaktadır. Ayrıca sabit bir hedef molekülü olan DNA’nın belirlenebilmesi nedeniyle sahte negatif sonuçlar elemine edilmektedir.

Mikroorganizmalar

Test periyodontit ve periimplantite ilişkin en önemli altı marker organizmasını içermekte olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Aggregatibacter actinomycetemcomitans
 • Porphyromonas gingivalis
 • Tannerella forsythia
 • Treponema denticola
 • Fusobacterium nucleatum ssp.
 • Prevotella intermedia

Toplam bakteri yükü

Toplam bakteri yükü sonuçları standartlaştırmanın ve böylece bunları kıyaslanabilir hale getirebilmenin tek yolu olması nedeniyle (klinik kimyada referans hacmine (mililitre, mililitre benzerdir) Periyodontitin mikrobiyal tanısında temel gerekli bir referans niteliğindedir. Bu numune alma esnasında kaçınılmaz varyasyonlara yol açmaktadır.

Kesin olarak miktarını belirleme

Kesin olarak miktarını belirleme terapi öncesi ve sonrası belirli bir mikrobiyal durumun değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Kalite kontrolü ve otomasyon

Emsalsiz bir otomasyon özelliği ve tam bir analiz konfor özelliği olan gerçek zaman esaslı PCR bu bağlamda son derece büyük bir hizmet sunmaktadır. Her bir bireyin reaksiyonu gereksinim duyulan etkinlik açısından gözlemlenmektedir. Dâhili faktörlerle birlikte sahte negatif veya anormal düşük sonuçlar elemine edilebilmektedir.

Kişilere ait numuneler son derece modern cihazların bulunduğu otomatik laboratuvarda analiz edilmektedir. Numunenin laboratuvar varmasını müteakip numuneler makine tarafından okunabilen bir barkotla etiketlenmekte olup buda numunelerin veya sonuçların karıştırılması olasılığını imkânsız kılmaktadır. Bizim laboratuvar ve analitik analizlerimiz barkodu okuyan enstrümanlarla gerçekleştirilmektedir (pipet robotu, gerçek zaman esaslı PCR enstrümanları, veri giriş kompüteri). İşte böylece sonuçları karıştırmak veya bunları hatalı olarak yorumlamak mümkün değildir. Bir tekrar aşamasında kıyaslamalı sonuçlar bu nedenle her zaman mümkün olabilmektedir.

Sonuçlara ilişkin rapor

Sonuçlara ilişkin detaylı ve açık bir rapor hastalarla iletişim kurma ve hastaları başarılı bir şekilde motive etme açısından ideal bir araçtır. Rapor mikrobiyal test sonuçlarına göre belirlenmiş olan terapiye ilişkin tavsiyelerle birlikte elektronik posta yoluyla Kişilere gönderilmekte olup söz konusu bu tavsiyeler Alman Periodontoloji Derneğinin halihazırda geçerli olan tavsiyelerine dayalı bulunmaktadır. Rapor birkaç gün içerisinde hazırlanmakta ve faks yoluyla veya talep edilmesi halinde elektronik posta yoluyla gönderilmektedir.

Sonuçlara ilişkin rapor

(Sonuçlara ilişkin raporlarımız Türkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Felemenkçe ve İngilizce dillerinde tanzim edilmektedir)

Eğer bütün marker organizmaları için test sonuçları negatifse bu durumda birçok durumda periyodontal istikrar olduğu sonucuna varılabilecektir. Bireysel her bir marker türünün sayısı ne kadar yüksekse progresif periyodontal kayıp riski o kadar yüksek olacaktır. bu hem mikropların mutlak sayısı açısından hem de bunların toplam bakteriyel yük oranı açısından geçerlidir. Genel olarak eğer çeşitli marker organizmalar tespit edilirse bu durumda risk daha yüksektir. Bunun istisnası ise agresif periyodontitten sorumlu temel organizma olan Aggregatibacter actinomycetemcomitans’dır.

Netlik ve detay seviyesi açısından Carpegen® Perio Diagnostics’in sonuçlarına ilişkin rapor hastaların eğitimi ve motivasyonu açısından son derece değerli bir araçtır. Rapor kişisel terapiye ilişkin tavsiyelerle birlikte gönderilmektedir.


http://www.carpegen.de/en/products-and-services/carpegen-perio-diagnostics.html

Terapiyle İlgili Tavsiyeler

Carpegen® Perio Diagnostics’in sonuçları periyodontal hastalığın klinik olarak değerlendirilmesine ilişkin önemli bir tanısal faktörü temsil etmektedir. Bizim terapiye ilişkin tavsiyelerimiz Alman Periodontoloji Derneğinin (DGP) tavsiyeleri doğrultusunda mikrobiyal test sonuçlarına dayandırılmaktadır. Diğer ulusal mesleki derneklere ilişkin tavsiyelere göre çok küçük farklılıklar göstermekte olup ancak bu farklılıklar terapi başarısını önemli bir ölçüde etkilememektedir. İlk başta yapılacak olan tedavi aslında temel hijyenik koşulları belirleme amacına yöneliktir. İyi bir ağız hijyeninin hasta tarafından evde sağlanması plak büyümesinin kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır. Konservatif periyodontit tedavisinde terapinin amacı patojenik bakterilerin sayısını önemli ölçüde azaltmak veya bütünüyle elemine etmektir. Enfeksiyonun mekanik olarak tedavisi (kök planlaması) bütün supra ve subgingival biyofilmin temizlenmesini amaçlamaktadır. Halihazırda tedavi edilen periyodontal alanların tedavi edilmemiş olan alanlardaki patojenik bakteriler tarafından yeniden enfekte edilmesini engellemek amacıyla 24 saat içerisinde bütün alanlara enfeksiyona yönelik mekanik bir tedavinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca hastalar ağız hijyenini koruyabilmek amacıyla ilgili tavsiyelere uymalıdır. Ciddi periyodontal bir hastalığın söz konusu olması halinde yapılan ana tedaviyi destekler nitelikteki bir adjuvan antibiyotik tedavisi konservatif periyodontit terapisine ilişkin sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilecektir (Dipnot 3,6-9, 17, 20). Bu tip bir enfeksiyona yönelik etkin olduğu kanıtlanan klinik çalışmalarda antibiyotikler reçete edilmelidir (Tablo 1).


Mevcut patojen Antibiyotik
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.) ve muhtemelen diğerleri Metronidazole ve amoxicillin
Porphyromonas gingivalis (P.g.), Tannerella forsythia (T.f.), Prevotella intermedia (P.i.) Metronidazole

Tablo 1: Klinik çalışmalara dayalı olarak mevcut patojenler için antibiyotik seçimi (Dipnot 7,9, 18, 20)

Antibiyotikler (doza ilişkin tavsiyelere yönelik olarak 3 numaralı tabloya bakınız) supra ve subgingival biyofilmin temizlenmesinden hemen sonra verilmeli ve %0.2’lik kloksohekzidin ağız gargarası ile kombine edilmelidir.

Belirli antibiyotiklere yönelik hastanın toleranssızlığı söz konusuysa alternatif antibiyotikler verilmelidir. Yeterli klinik verilerin mevcut olması halinde sistematik olarak verilecekse doğru seçilen antibiyotiklerin gingival sıvı içerisinde in vitro olarak ölçülen minimum inhibitör konsantrasyonlardan daha yüksek konsantrasyonlara ulaştığı kanıtlanmıştır.


Mevcut patojenler*A.a. T.f. P.g. P.i. F.n.
Amoxicillin + + ++
Metronidazole ++ + + ++
Ciprofloxacin +
Doxycycline +
Clindamycin ++
Metronidazole ve amoxicillin** + ++ ++ + ++
Metronidazole ve ciprofloxacin** + ++ + + ++

+ = 10-kat MIC90
++ = 100-kat MIC90
** = Bireysel ölçümlerden alınmıştır

Tablo 2: Birbirinden farklı periyodontal patojenik mikroplara karşı minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC90; in vitro) gösterdiği kanıtlanan sistemik kullanımı müteakip gingival sıvıdaki farklı antibiyotiklerin konsantrasyonu 1, 4, 5, 10-16, 19.

* Carpegen® Perio Diagnostics’in tespitine göre patojenler:Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.), Porphyromonas gingivalis (P.g.), Tannerella forsythia (T.f.), Treponema denticola (T.d.), Fusobacterium nucleatum (F.n.) ve Prevotella intermedia (P.i.). Kültür işlemlerinin son derece zor olması nedeniyle denticola için MIC değerleri bilinmemektedir.


Antibiyotik Doz (erişkinler) Süresi
Metronidazole 3 x 400 mg/gün 7 gün
Metronidazole ve amoxicillin (kombine) 3 x 400 mg/gün
3 x 500 mg/gün
7 gün
7gün
Amoxicillin 3 x 500 mg/gün 14 gün
Metronidazole ve ciprofloxacin (kombine) 2 x 500 mg/gün
2 x 250 mg/gün
7 gün
7 gün
Ciprofloxacin 2 x 250 mg/gün 10 gün
Clindamycin 4 x 300 mg/gün 7 gün
Doxycycline 1 x 200 mg/gün ve daha sonra 1 gün

Tablo 3: Antibiyotik terapisi için erişkinlere yönelik doz tavsiyeleri (Dipnot 2). Çocuklar için dozun vücut ağırlığına göre ayarlanması gerekmektedir.


Yeniden Değerlendirme

Enfeksiyonun mekanik olarak tedavisinden 4 ila 6 hafta sonra tedavinin başarısını değerlendirebilmek için klinik bir periyodontal tanısal analizin tekrar yapılması gerekmektedir. Antibiyotik tedavisini müteakip tedavi başarısının değerlendirilmesinin yanı sıra hastalığın nüksetmesinden kaçınılacak olan bir prongostik araç olarak da patojenler yeniden değerlendirilmelidir. Böylece patojenik yükteki yetersiz azalım müdahaleye olanak sağlayacak şekilde tespit edilebilecektir.

Bakım Terapisi

Uzun süreli kalıcı bir başarı sağlamak amacıyla destekleyici nitelikteki periyodontit tedavisi adeta vazgeçilmezdir. Her 3 ila 6 ayda bir yeni birikmiş olan supra ve subgingival biyofilm ve diş taşları temizlenmelidir. Hastalar düzenli olarak yeterli ve etkin bir ağız hijyen konusunda yeniden motive edilmeli ve bilgi verilmelidir. Yılda bir kez yapılan mikrobiyal analiz doğrultusunda terapi başarısı gözlemlenmelidir. Eğer hastalık hala devam ediyorsa bu durumda patojenlerin tespitini müteakip ilave bir antibiyotik tedavisi endike olabilecektir.

Literatür

Diş hekimleri için periyodontal hastalıklara ilişkin antibiyotik terapisine ait bir literatür listesi bizden her zaman için talep edebileceğiniz bilgi broşürümüze dahil edilmiş bulunmaktadır (PDF versiyonunda).